ที่มาของชื่อบริษัท
คนดีกรุ๊ป เกิดจากกลุ่มคนที่อยากจะทำธุรกิจด้วยความซื่อตรง ตรงไปตรงมา ไม่คดโกง ไม่เอาเปรียบ เหมือนคนจีนสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่ของเรา อีกทั้งขยัน อดทนเหมือนคนญี่ปุ่น และมีน้ำใจแบบคนไทย โดยต้องการให้ลุกค้าหรือคู่ค้าของเราตะหนักและไว้ใจ เราจึงได้ใช้ชื่อ คนดีกรุ๊ป ว่าจะนำเสนอแต่สิ่งดีๆ ให้คุณผ่านสินค้าที่เราพยายามมุ่งมั่น แก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนามาจนถึงทุกวันนี้

จุั่ดมุ่งหมายของบริษัท
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย และทั่วโลก ด้วยการลดการใช้สารเคมีและวัสดุสังเคราะห์ทั้งหลาย กลับคืนสู่ธรรมชาติด้วยการบริโภควัสดุที่มาจากธรรมชาติให้มากที่สุด เพื่อเข้าใกล้ธรรมชาติตามแนวโน้ม ที่หลายๆ หน่วยงานในต่างประเทศ EWG (Environmental Working Group), UNEP (United Nations Environment Programme) ได้ศึกษาถึงสภาวะแวดล้อมที่เป็นพิษในน้ำ อาหาร อากาศ และผลกระทบ ต่อคน สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตทั้งหลายซึ่งเชิ่อมโยงเป็นระบบนิเวศน์

และต่างมีแนวโน้มสนับสนุนการลดการ ใช้สารเคมีและวัสดุสังเคราะห์ให้มากที่สุด เพื่อหวนกลับสู่ธรรม ชาติ โดยการนำเอาสินค้าหลายๆ ตัวที่เป็นของคนโบราณมาปรับปรุงคุณภาพให้ได้ทันยุคสมัย ตามความต้อง การของผู้บริโภคปัจจุบัน